Karpov

Spassky

Spassky

Tal

Mikhail Tal

Petrosian

Petrosian

Smyslov

Smyslov

Botvinnik

Botvinnik

Euwe

Euwe

alekhine

Alekhine

Capablanca

Capablanca

Lasker

Lasker