alekhine

Alekhine

Capablanca

Capablanca

Steinitz

Steinitz

morphy

Paul Morphy

Botvinnik

Botvinnik

Fischer

Fischer

Euwe

Euwe

Spassky

Spassky

kasparov-50

Kasparov

Smyslov

Smyslov